Skip to main content

Algemene leveringsvoorwaarden

Bedrijf: Artist & Planning

Jaargang: 2020

Algemene leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIE’S
1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
a. “Opdrachtnemer”, artiesten- en evenementenbureau Artist & Planning ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 55653227.
b. “Opdrachtgever”, de partij die de Opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt;
c. “Opdracht”, de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op:
i. de organisatie van: (zang)optredens, (live)shows, presentaties, concerten, evenementen, festiviteiten, en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan;
ii. het verzorgen van Boekingen van Artiest(en), al dan niet in het kader van het hierboven onder (i) van dit artikel bepaalde;
iii. het geven van consultancy en/of adviezen;
iv. het (doen) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie;
v. het verhuren en/of het in bruikleen geven van roerende zaken;
vi. het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in een Overeenkomst;
d. “Overeenkomst”, de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen Overeenkomst van Opdracht; e. “Schriftelijk”, het ter hand stellen, verzenden per gewone post, per aangetekend schrijven, per telefax of per e- mailbericht verzenden van mededelingen, zulks voor rekening en risico van de verzender.
f. “Artiest”, de (beroeps)beoefenaar alleen of in groepsverband op het gebied van kunsten en amusement, die zich jegens Opdrachtnemer heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. Onder (beroeps)beoefenaar wordt verstaan:
i. artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar, die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen die direct door het publiek kunnen worden waargenomen of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking;
ii. degene die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen.
iii. degene die tegen een bedongen prijs voor een Opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengt;
iv. sprekers die jegens Opdrachtnemer heeft verbonden tot het geven van een optreden.
g. “Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens Opdrachtnemer heeft verbonden om diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere met betrekking tot zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;
h. “Wederpartij”, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier;
i. “Meerwerk”, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, waardoor Opdrachtnemer en/of de door haar ingeschakelde Toeleveranciers meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
j. “Rider”, speciale aanvullende bepalingen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst, met betrekking tot de aard van de gecontracteerde prestaties, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere bepalingen met betrekking tot zaal, podium, kleedkamer, elektriciteit, minimaal te produceren geluidsniveau, hulp bij op- en af- bouw, catering en technische bepalingen licht en geluid;
k. “Partijen”, alle betrokken partijen te weten Toeleverancier, Artiest, Op- drachtnemer en Opdrachtgever.
l. “Artist & Planning”, Artiesten- en evenementenbureau Artist & Planning gevestigd te Haarlem ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 55653227.

ARTIKEL 2 TOEPASSING
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Opdrachtnemer, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten Overeenkomsten. Van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Opdrachtnemer niet, tenzij deze vooraf expliciet door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Opdrachtnemer zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de Overeenkomst waarvoor Opdrachtnemer de afwijking heeft aanvaard.
3. Deze voorwaarden worden door Opdrachtnemer bij optiebevestiging en bij boeking digitaal per e-mail verzonden aan Opdrachtgever in de vorm van pdf-bestand Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen op www.artistenplanning.nl .

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING
1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend. Na aanvaarding van de opdracht door Opdrachtnemer zal de Overeenkomst met Wederpartij schriftelijk te weten per e-mail, vastleggen en zo spoedig mogelijk per e-mail aan Wederpartij doen toekomen. Wederpartij heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen (afkoelingsperiode) kosteloos de Overeenkomst schriftelijk te annuleren. Indien Wederpartij niet binnen 14 kalenderdagen na het versturen van de elektronische bevestiging per e-mail door Opdrachtnemer de Overeenkomst heeft geannuleerd is de Overeenkomst bindend. Opdrachtnemer kan in voorkomende gevallen ervoor kiezen om naast een elektronische bevestiging ook per post een bevestiging van de Overeenkomst toe te sturen. Ook in dat geval is de elektronische bevestiging bindend en vormt de per post verstuurde bevestiging slechts een aanvulling op de elektronische bevestiging.
2. Indien een Overeenkomst binnen een maand voor productiedatum tot stand komt, is voormelde afkoelingsperiode, aldus annuleringsrecht, niet van toepassing.
3. Bij een eventuele annulering na de afkoelingsperiode is de Overeenkomst definitief tot stand gekomen en zijn de in deze algemene voorwaarden genoemde annuleringsbepalingen van kracht.
4. Partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
5. E-mail berichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.
6. Volgens de Europese regelgeving is een Overeenkomst (boeking c.q. koop) gesloten via elektronische weg (lees via internet en/of e-mail), een rechtsgeldige Overeenkomst (boeking c.q. koop) waarop de overeengekomen betaling dient te volgen.
7. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
8. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen Overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is. In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via een website ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door Opdrachtnemer ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van Opdrachtnemer als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
9. Informatie, afbeeldingen, mededelingen (mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt) en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding.

ARTIKEL 4 MATERIALEN EN DIGITALE INFORMATIE
1. Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de Overeenkomst en die in het kader daarvan aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, zullen op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van de Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer behandelt de gegevens van de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Als de Opdrachtgever gegevens aan Opdrachtnemer verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien de Opdrachtgever een bestelling doet via de website van Opdrachtnemer registreert Opdrachtgever die bestellingen op naam. De gegevens van de Opdrachtgever worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van de Opdrachtgever uit te voeren.

ARTIKEL 5 OPTIE
1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een optie te plaatsen voor een Opdracht op een bepaalde datum door een op de website van Opdrachtnemer geplaatste Artiest. Deze optie betekent dat een Opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende veertien (14) dagen een eerste recht heeft om Artiest te boeken voor de geopteerde datum. Op verzoek van Opdrachtgever en in overleg met Opdrachtnemer kan de optietermijn worden verlengd.
2. Indien een derde een Opdracht wilt plaatsen op de optiedatum van Opdrachtgever, dan krijgt Opdrachtgever 48 uur de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. Opdrachtgever zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld. Indien Opdrachtgever niet binnen 48 uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.
3. Opties geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van Artiest. Opdrachtnemer heeft het recht in plaats van de geopteerde Artiest een soortgelijk Artiest aan te bieden dan wel de optie in te trekken. Aan de getoonde beschikbaarheid op de website van Artist & Planning kunnen geen rechten worden verleend. Deze beschikbaarheid is altijd onder voorbehoud.

4. De aanvaarding van de potentiële Opdracht van Opdrachtgever als genoemd in lid 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in 1 van de volgende omstandigheden:
– als de potentiële Opdrachtgever de gegevens, om de boeking te complementeren, zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website van Opdrachtnemer;
– als de potentiële Opdrachtgever aan een medewerker van Opdrachtnemer daartoe mondeling, per e-mail of schriftelijk opdracht heeft gegeven.

ARTIKEL 6 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE OP- DRACHT
1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtnemer, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties.
2. Artiest is verplicht ruim van tevoren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de Opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van tevoren is overeengekomen dat bepaalde voor de Opdracht benodigde zaken door Opdrachtnemer, de Opdracht- gever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
3. Artiest heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een zogenaamde geluidsbegrenzer/ limiter is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/ limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming, behoudt Artiest zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden.
4. Artiest behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door Artiest wordt gewaarborgd.
5. Artiest zal, indien Artiest door ziekte en/of andere onvoorziene omstandigheden verhinderd is om op te treden werken met een personele vervanging, conform Artikel 6.4.
6. Opdrachtgever zal de Artiest op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of – afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Opdrachtnemer en/of Artiest.
7. Indien Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Artiest zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
8. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
9. De Opdrachtgever garandeert dat:
a. in het geval van de uitvoering van een Opdracht in de open lucht een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of Opdrachtnemer.
b. indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken dat Opdrachtgever in overleg met Op- drachtnemer voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
c. de ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
d. er op locatie sprake is van een deugdelijke stroomvoorziening. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening. Dit tenzij vooraf schriftelijk expliciet anders is overeengekomen bijvoorbeeld omdat Opdrachtgever aan Opdracht- nemer heeft gevraagd zelfstandig zorg te dragen voor de stroomvoorziening.
e. Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afeggen.
f. voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels, verlichting en noodzakelijke verwarming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
g. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Overeenkomst, de Opdrachtnemer zich verplicht eventuele extra veiligheidsmaatregelen te nemen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de betreffende Opdracht te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
h. indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, Opdrachtgever hiervoor zorg zal dragen.
i. indien de afstand tussen de laad/losplaats en de speelplek een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum optreden door Op- drachtgever aan Opdrachtnemer zal worden opgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door Opdrachtnemer worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door Opdrachtnemer extra kosten in rekening worden gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
j. tenminste 14 dagen voor datum optreden de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn doorgegeven. In geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de speelplek zal er een extra sjouwtoeslag door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
k. Indien aan bepalingen in dit artikel niet is voldaan door Opdrachtgever, worden de gemaakte extra kosten voor materialen en/of personeelskosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
l. voor Opdrachtnemer, Artiest en haar toeleveranciers een parkeerplaats binnen een straal van 100 meter na het laden en lossen beschikbaar is voor alle door Artiest en haar crew gebruikte vervoersmiddelen.
m. parkeerkosten en eventuele andere kosten (zoals voor overtocht op een boot) zijn voor rekening van de Opdrachtgever en zullen achteraf door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

n. indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest voor het sluiten van de Overeenkomst met Opdrachtnemer van toepassing zijn verklaard op de uitvoering van de Opdracht, verklaart Opdrachtgever dat deze Riders zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. Op- drachtnemer zal in het voorkomende geval Opdrachtgever direct informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders.

10. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 9 niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Artiest of Opdrachtnemer.
11. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat:
a. de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, tijdens de uitvoering per uur recht hebben op twee consumpties per persoon, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

b. de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij de uitvoering van de Opdracht, recht hebben op een eenvoudige doch voedzame warme maaltijd (geen snacks, brood en soepmaaltijd), indien de Opdracht tussen 17.00 en 22.00 moet worden uitgevoerd;
c. de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

12. Ingeval Artiest op de datum van de uitvoering van de Opdracht een televisieopname of een buitenlands optreden heeft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om – zonder dat het Opdrachtnemer hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt – of (een onderdeel van) de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van de uitvoering van de Opdracht, of in overleg met de Opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de Opdracht naar een andere datum te verplaatsen.
13. indien zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 6.12 is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens de uitvoering van de Opdracht op te treden, geeft Opdrachtnemer de garantie de desbetreffende opdracht door een andere Artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal hierbij streven naar een zo’n gelijkwaardig mogelijke Artiest zowel wat betreft prijsstelling als artistieke prestatie. Deze garantie geldt tot 8 uur voor het moment van uitvoering. Indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de door Opdrachtnemer aangeboden vervangende artiest en/of de ziekte/overmacht situatie ontstaat binnen 8 uur voor de uitvoering, dan vervalt deze garantie.
14. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met het Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
15. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de Artiest, Crew en andere begeleiders.
16. Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 200 kilometer voor Artiest (enkele reis), zal, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, Opdrachtgever voor Artiest en Crew een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden door Artiest bij Opdrachtgever. Per lid van de Artiest en Crew zal een separate hotelkamer ter beschikking worden gesteld. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste twee sterren conform ANWB-classificatie).
17. Het gebruik maken van apparatuur door Opdrachtgever en/of gasten van de Opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc. is enkel toegestaan na overleg vooraf met Artiest.
18. Het ‘doorprikken’ van een dj of andere (tape) act naar de installatie van Artiest is niet toegestaan tenzij vooraf na overleg overeengekomen. Artiest heeft het recht voor het ‘doorprikken’ een extra vergoeding te vragen.

ARTIKEL 7 INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. De intellectuele eigendomsrechten op alle door Opdrachtnemer ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) Opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

ARTIKEL 8 PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden.
2. In geval een particulier een artiest inhuurt voor een besloten feest in familiaire kring waar geen toegang voor wordt geheven zoals bijvoorbeeld een verjaardag of bruiloft dan hoeven er geen BUMA/STEMRA EN SENA rechten te worden afgedragen.

ARTIKEL 9 BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/ of opschorting. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd á € 40,- (veertig euro). Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Opdrachtnemer in redelijkheid te maken kosten, bijvoorbeeld ten behoeve van Toeleveranciers, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft Opdrachtnemer het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Opdrachtnemer voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Opdrachtnemer te verschaffen. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Opdrachtnemer nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 ANNULERING
1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk of per e-mail ter kennis te brengen aan Artist & Planning. Opdrachtnemer heeft recht bij annulering van het optreden of opdracht op een percentage van de gage, afhankelijk van de termijn van opzegging door Opdrachtgever. De verschuldigde annuleringsvergoeding wordt berekend op basis van de volgende staffel:
• Opzegging 1 maand (31 dagen) of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage
• Opzegging tussen 1 en 3 maanden (31-93 dagen):75% van de gage
• Opzegging tussen 3 en 5 maanden (93-155 dagen): 50% van de gage
• Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden(>155 dagen): 25% van de gage.
Dit vervalt als er volgens de wet sprake is van overmacht.
2. In artikel 10.1 genoemde gage bedraagt het totaal aan contractueel afgesproken vergoedingen exclusief btw en eventuele andere toeslagen.
3. Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.
4. De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst.
5. De bij artikel 10.1 genoemde annuleringstaffel geldt niet voor boekingen van (inter-)nationaal bekende artiesten en bands. In het geval de Opdrachtgever de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst voor een opdracht uitgevoerd door een (inter-)nationaal bekende Artiest annuleert, is Opdrachtgever het totale te factureren bedrag jegens Opdrachtnemer verschuldigd ongeacht het moment van annuleren.

ARTIKEL 11 KLACHTEN
1. Ingeval van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na datum van de uitvoering van de Opdracht, schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, zulks bij te laat kenbaar maken op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 11.1 omschreven is gereclameerd, wordt Opdrachtnemer geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.
3. Opdrachtnemer is verplicht binnen 7 (zeven) dagen, na datum van ontvangst van de schriftelijke of per e-mail ontvangen klacht, te reageren met een antwoord, oplossing of alternatief voorstel voor het afhandelen van de klacht. De klacht dient binnen 30 (dertig) dagen te zijn afgehandeld en afgerond.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID /VRIJWARING
1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan opdrachtgever of derden toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de opdracht, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld/nalatigheid van Opdrachtnemer.
2. In het geval van meerwerk en/of overmacht komen alle (on)kosten van Opdrachtnemer, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Opdrachtnemer ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. 3. Bij diefstal of vermissing van eigendommen van Opdrachtnemer wordt de nieuwwaarde van het product door berekend aan de Opdrachtgever volgens een verliezenlijst. Bij meerdaagse verhuur is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de beveiliging van het apparatuur tegen alle mogelijke schades.

ARTIKEL 13 ONTBINDING
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten Overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
a. het faillissement van een der partijen is uitgesproken;
b. of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
c. de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
d. de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
e. Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

ARTIKEL 14 OVERMACHT
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Opdrachtnemer diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
a. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
b. een dag van nationale rouw;
c. contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
d. werkstaking;
e. natuurrampen;
f. ziekte van de Artiest;
2. het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is in geval van overmacht gerechtigd:
– hetzij de Overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
– in overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 12 lid 5 van deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
4. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géé́n overmacht op.

ARTIKEL 15 ONVERBINDENDHEID/HIATEN
1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden on- verbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene leveringsvoorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

ARTIKEL 16 GESCHILLEN
Op de door Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door het Opdrachtnemer en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement Haarlem bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.